JABATAN PENGAJIAN MELAYU

Wednesday, October 8, 2008

Definisi Metakognitif

DEFINISI METAKOGNITIF

 Metakognitif ialah kesedaran tentang apa yang diketahui dan apa yang tidak diketahui.
 Strategi metakognitif merujuk kepada cara untuk meningkatkan kesedaran mengenai proses berfikir dan pembelajaran yang berlaku.
 Apabila kesedaran ini wujud, seseorang dapat mengawal fikirannya dengan merancang, memantau dan menilai apa yang dipelajari (PPK, KPM)

Metakognitif ialah kesedaran dan pengawalan terhadap proses kognitif tersebut dan kemampuan untuk menjanakan proses ini dalam mempertingkatkan daya pemikiran dan pembelajaran
(Babbs & Moe, 1983; Brown, 1987; Flavell, 1987; Jones, Palincsar, Ogle & Carr; Stewart & Tei, 1983; Wong, 1986).3

No comments: